طبق بند «هـ» ماده 89 به منظور تحقق بند 12 سیاست‌های کلی ابلاغی سلامت مقام معظم رهبری، وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی موظف شد خدمات تأیید شده‌ طب سنتی ایرانی را در نظام سلامت ادغام و همچنین به ساماندهی و توسعه آموزش، پژوهش و ارائه خدمات درمانی اقدام کند.

//isti.ir/XRQ