کاربرگ های نظارت و ارزیابی ذیل پس از دریافت و تکمیل به آدرس الکترونیکی ستاد ارسال گردد.

chtm.he@gmail.com

//isti.ir/XDz