صدور مجوز تولید بیش از 2600 قلم داروهای گیاهی و فرآورده طبیعی طی سالهای اخیر

17 اردی بهشت 1398 گزارشی از دستاوردهای علم و فناوری حوزه؛

صدور مجوز تولید بیش از 2600 قلم داروهای گیاهی و فرآورده طبیعی طی سالهای اخیر

تعداد مجوزهای تولید داروهای گیاهی و فرآورده های طبیعی صادر شده از سوی سازمان غذا و دارو از سال 1377 تا سال گذشته با رشد چشمگیری 100 برابری به 2658 قلم رسید.