افزایش صدور مجوز تولید داروهای گیاهی و فرآورده طبیعی به بیش از 2600 قلم طی سال های اخیر

17 اردی بهشت 1398 گزارشی از دستاوردهای علم و فناوری حوزه؛

افزایش صدور مجوز تولید داروهای گیاهی و فرآورده طبیعی به بیش از 2600 قلم طی سال های اخیر

تعداد مجوزهای تولید داروهای گیاهی و فرآورده های طبیعی صادر شده از سوی سازمان غذا و دارو از سال 1377 تا سال گذشته با رشد چشمگیری 100 برابری مواجه شد.