جشنواره فناوری و نوآوری در زنجیره ارزش گیاهان دارویی برگزار می گردد.

8 مرداد 1398

جشنواره فناوری و نوآوری در زنجیره ارزش گیاهان دارویی برگزار می گردد.

جشنواره فناوری و نوآوری در زنجیره ارزش گیاهان دارویی (Herbal Tech) » با حضور منتخبی از استارتاپ های فعال در حوزه گیاهان دارویی،در سه محور اصلی «تامین گیاهان دارویی»، «فرآوری گیاهان دارویی» و « بازاریابی گیاهان دارویی» برگزار می شود.