پاویون شرکت های دانش بنیان نوپا در صنعت گیاهان دارویی و طب سنتی دایر می گردد.

17 دی 1398 در دومین دوره نمایشگاه طب سنتی، داروهای گیاهی و گردشگری سلامت

پاویون شرکت های دانش بنیان نوپا در صنعت گیاهان دارویی و طب سنتی دایر می گردد.

در دومین دوره نمایشگاه طب سنتی، دارو های گیاهی و گردشـگری سلامت پاویونی بنام شرکت های دانش بنیان نوپا صنعت گیاهان دارویی و طب سنتی در محل برگزاری نمایشگاه برای شرکت های دانش بنیان دایر می شود.