اولین رویداد شتابدهی صنعت زعفران برگزار می گردد.

8 بهمن 1398

اولین رویداد شتابدهی صنعت زعفران برگزار می گردد.

اولین رویداد شتابدهی تخصصی صنعت زعفران روزهای 6 و 7 اسفندماه 1398 در مشهد برگزار می گردد.