برگزاری دومین جشنواره و نمایشگاه ملی گیاهان دارویی، فرآورده های طبیعی وطب سنتی ایران

21 خرداد 1393 ستاد توسعه و علوم فناوری گیاهان دارویی وطب سنتی

برگزاری دومین جشنواره و نمایشگاه ملی گیاهان دارویی، فرآورده های طبیعی وطب سنتی ایران

دومین جشنواره و نمایشگاه ملی گیاهان دارویی، فرآورده های طبیعی وطب سنتی ایران 8 تا 11 مهرماه برگزار خواهد شد.