برگزاری نخستین نمایشگاه فناوری های دانش بنیان و مردم

11 تیر 1398

برگزاری نخستین نمایشگاه فناوری های دانش بنیان و مردم

نخستین پویش ملی فناوری های دانش بنیان و مردم با موضوعات گیاهان دارویی، زیست فناوری، نانوفناوری، سلول های بنیادی و کشاورزی برگزار خواهد شد.