پنجمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی آغاز شد

21 آبان 1396

پنجمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی آغاز شد

پنجمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در تبریز افتتاح شد.