تنها یک باور میخواهیم

24 آبان 1397 ظرفیت دستگاه های عرصه صنعتی گیاهان دارویی ایران چقدر است؟

تنها یک باور میخواهیم

وقتی به گیاهان داروی و رنگ و بوی برخواسته از هر گیاه مینگریم به طور کل فراموش میکنیم که در پس این طراوت و تازگی و دنیای پر از رنگ و خواستنی؛ صنعت با دستگاه های غول پیکرش آماده نشسته است، دستگاه هایی که با بلعیدن هر گیاه خوش بو، به ما زندگی دوباره می‌بخشد.