تهیه برش استانی نقشه راه گیاهان دارویی و طب سنتی گامی در مسیر توسعه استان کرمان

17 اردی بهشت 1398

تهیه برش استانی نقشه راه گیاهان دارویی و طب سنتی گامی در مسیر توسعه استان کرمان

«تهیه برش استانی نقشه راه توسعه گیاهان دارویی و طب سنتی بر اساس سند ملی گیاهان دارویی در استان کرمان» به عنوان یکی از اقدامات ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی (ایران) معاونت علمی و فناوری اجرایی شد.