روند تولید داروهای گیاهی دامی در مسیر رشد قرار گرفت

17 اردی بهشت 1398

روند تولید داروهای گیاهی دامی در مسیر رشد قرار گرفت

ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان داوریی و طب سنتی معاونت علمی و فناوری با ایجاد ساختاری مناسب تولید داروهای گیاهی دامی و صدور مجوزها در این حوزه را تسریع کرده است.